Plan rada i aktivnosti

UDRUGE GLUHIH I NAGLUHIH ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. G.

STANJE:

Udruga gluhih i nagluhih IŽ ove godine obilježava 65 godina postojanja i djelovanja. Udruga ima 105 članova od kojih većina živi u Puli, te u drugim gradovima Istre: Rovinj, Pazin, Labin,Umag, Žminj,Buje, Buzet, Poreč. Broj članova svake godine se smanjuje zbog većinom starijeg članstva dok je mladih jako malo. Međutim broj članstva ne može se uzeti kao konačan broj
jer vjerojatno ima daleko veći broj osoba sa oštećenjem sluha na području Istarske Županije.
Udruga svojim djelovanjem pomaže svim gluhim i nagluhim osobama , gluhoj djeci i njihovim roditeljima u ostvarivanju i zaštiti svojih pojedinačnih i zajedničkih prava i interesa.
U cilju ostvarivanja općih i posebnih interesa članova Udruga surađuje sa gradom, županijom, ministarstvom te ustanovama iz područja socijalne, mirovinske i zdravstvene zaštite kao i sa drugim organizacijama te školama.

AKTIVNOSTI TOKOM 2012./2013.

Aktivnosti Udruge usmjerene su na promicanje kvalitetnijeg života gluhih osoba te njihovu integraciju u sve oblike društvenog života. Najviše se radi na integraciji gluhe djece u redovno školovanje pri čemu nam pomažu zaposleni tumači HZJ. Trenutno ima 3 zaposlena tumača u OŠ. “Monte Zaro”, OŠ. “Loborika” i OŠ. “Vladimir Nazor” u Pazinu. Tumači su završili edukaciju HZJ te ih financira Ministarstvo mladih i socijalne politike. Tumači u školama koji asistiraju na nastavi imaju odgojnu,pedagošku i didaktičku ulugu ali i veliku odgovornost. Tumači tj. prevoditelji HZJ su neophodni gluhoj djeci, ali i odraslim članovima pri rješavanju svakodnevnih problema jer komunikacija je najveći problem gluhih osoba.

U toku 2012. realizirano je 3 tečaja Hrvatskog znakovnog jezika putem projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi čime se doprinosi širenju znakovnog jezika, ali i olakšava komunikacija sa gluhim osoba na šalterima, uredima i sl. Tečajeve su vodili dvoje tumača koji su također završili edukaciju, ali nisu stalno zaposleni tumači. Poseban naglasak je da smo privukli upravo zaposlene osobe u svim gradskim institucijama kao što su
CSS, HZZO,HZMIO, MUP,ambulante, bolnice i Domovi zdravlja te i dalje imamo veliki broj zainteresiranih za tečaj od učenika srednjih škola do liječnika itd.

Najvažnija proslava je obilježavanje Međunarodnog tjedna gluhih osoba. Također se slave i ostali blagdani kao što su Božić, Uskrs, Dan žena itd.
U udruzi članovi razmjenjuju iskustva i upoznaju nove ljude i uče nove vještine. U tu svrhu organizirali smo razna predavanja i radionice.

Predavanje socijalne radnice bilo je poučno jer nas je uputila u zakon o socijalnim pravima posebno se naglasilo zaštita prava osoba sa invaliditetom.

Radionicama pod stručnim vodstvom uče se nove vještine izrade ukrasnih predmeta te se potiče zajedničko druženje. Sve ukrasne predmete izložili smo na štandu gradske tržnice sa ciljem upoznavanja šire javnosti o problemima gluhih osoba jer nažalost još uvijek postoji dio društva koji gluhe osobe smatra manje sposobnim i manje pametnim.

Tečaj informatike pohađalo je 10 članova udruge sa zanimanjem da se ovakvi tečajevi nastave i u buduće jer moderno doba nameće nam korištenje računala i interneta kao novo sredstvo komunikacije. Tečaj je organizirao HSGN u suradnji sa učilištem “Algebra” u Puli.

U toku 2012. g. organizirali smo dva kratka izleta na Mali lošinj i na Fratarski otok.Izleti su potrebni kao relaksacija i odmor te na taj način upoznajemo nova mjesta i nove ljude. Izleti podižu kvalitetu života, opuštaju te se barem na kratko sve brige i problemi zaboravljaju.

Projektima nastojimo prevladavati barijere između čujučih i gluhih osoba. Ove godine ostvareni su projekti ministartstva za financiranje tumača, projekt Istarske županije za financiranje “Glas-a”, te grad Pula i grad Rovinj dok ostali gradovi Istre Udrugu minimalno financiraju Udrugu.Grad Pula u potpunosti financira hladni pogon. Već godinama grad Pazin odbija financiranje iako smo se više puta pismeno žalili jer na području Pazina ima više gluhih osoba kao i dijete koje pohađa osnovnu školu. Zbog nestabilne financijske situacije jer Udruga ovisi o projektima plan rad i poslovanja Udruge rađen je na principu maksimalne štedljivosti i održavanja na funkciji svih vitalnih dijelova Udruge.

U cilju što boljeg informiranja članova, ali i upoznavanja čujućih sa radom i djelovanjem Udruge nedavno je tiskan novi broj biltena “GLAS”. Bilten pišu sami članovi što pomaže boljoj pismenosti i povezanosti članova. U tiskanju biltena ponekad pomažu i vanjski suradnici. Sve novosti i aktivnosti prezentirane su u biltenu pa ga gluhe osobe koje ne žive u Puli željno isčekuju.Također ga šaljemo gluhim osobama u drugim organizacijama te svim važnijim ustanovama i organizacijama.

Zapošljavanje gluhih osoba u bolje je nego u udrugama jer imamo mali broj osoba koje su nezaposlene. Najveći broj gluhih osoba zaposlen je u “Uljanik-u” te firmi “Tekop-nova” što možemo zahvaliti dobroj suradnji.
Pored sve pravne regulative , Udruga će razgovorima sa poslodavcima nastojati naći rješenja za socijalnu sigurnost i lakše uvjete te poboljšanje komunikacije i bolje razumijevanje.

Posebna srkb vodi se o starijoj grupi članova koji su umirovljenici te primarna zadaća uloge je briga o svakom pojedinom članu. Upravni odbor kroz razne aktivnosti (okugli stol, razgovori sa domovima umirovljenika, bolnicama, liječnicima, CSS i dr.) nastoji već duže vremena provesti akciju
pod nazivom: SVI GLUHI U JEDNOM DOMU! To je jako važno jer gluhe osobe su najčešće upućene jedna na drugu te kad bi svi bili smješteni u isti dom međusobno druženje i komunikacija olakšala bi njihovu socijalizaciju u domu. Gluhe osobe koje su navikle komunicirati znakovnim jezikom teže se snalaze u društvu nepoznatih čujučih osoba te je potrebno zajedničko druženje.

Udruga jako pomaže svim članovima kako bi što lakše i jednostavnije ostvarili svoja prava i lakše riješili svakodnevne probleme. U tu svrhu redovito se prate zakoni i sva pravna regulative te traže najbolja rješenja za svakog pojedinca. Sami članovi vole uvijek reći kako im je “udruga drugi dom” bez kojeg ne bi mogli živjeti!

PLAN0VI ZA 2014.G.

Planovi za budućnost su možda trenutno teže ostvarivi, ali zajedničkim radom i upornošću vjerujemo da ih je moguće realizirati.
Najveći problem udruge je financiranje te kako smo pred vratima Europske unije svijesni smo nadolazećih promjena i potrebe nalaženja drugih izvora
financiranja. Već smo započeli informirati se o IPA projektima i u naredni period nastaviti ćemo se raspitivati o drugim fondovima i projektima.

U suradnji sa drugim organizacijama osoba s invaliditetom već je započet rad na Deklaraciji o pravima osoba s invaliditetom te pisanje Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom za Istarsku županiju
čime bi se i pravno posebno zaštitila sva prava gluhih s područja Istre.

I u 2014. g. nastaviti će se surađivati sa ministarstvom, školama, drugim udrugama i svim koji pridonose razvoju i širenju znakovnog jezika. Gluha djeca u školama su jako napredovala u učenju. Tumači su potrebni članovima u svakodnevnim situacijama jer olakšavaju komunikaciju.Važan zadatak udruge je afirmirati ulogu tumača, pribaviti sredstva za financiranje te nastaviti sa tečajevima znakovnog jezika kako bi veći broj osoba koji rade u državnim službama poznavao osnove znakovnog jezika. Također bi trebalo tečajeve podići na višu razinu kako bi osobe koje žele mogle napredovati i polagati viši stupanj.

Zbog interesa članova plan je naći sredstva za nastavak tečaja informatike. Ovaj tečaj osposobljava nas rad na računalima,veliki nedostatak je zastarjeli kompjuteri u udruzi pa je potrebno kupiti nova. Neki članovi prvi put su učili na tečaju, žele vježbati ali doma nemaju računala te ostaje nam iznalaženje rješenja za ovaj problem.

U narednom periodu nastaviti će se suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i drugim firmama koje bi zaposlile gluhe osobe. Zbog smanjenog izbora zanimanja gluhe osobe se teže zapošljavaju.Udruga će inicirati zapošljavanje i na drugim radnim mjestima jer gluhi su zdravstveno sposobni nažalost ima mnogih poslodavaca koji suprotno misle.

Posebna pozornost obratiti će se umirovljenicima. Pore aktivnosti za smješatj u jednom domu nastojati ćemo se povezati i razviti odnose sa Udrugom umirovljenika grada Pule kako bi kvalitetnije rješavali pitanja I probleme starijih osoba (autobusne karte, povlastice, zajednički izleti sa drugim umirovljenicima, prehrana, smještaj u dom, zabava i dr.).

Briga o zdravlju uključuje razne aktivnosti koje će udruga i dalje provoditi.
U smislu prevencije organizirati će se predavanja o raznim temama, psihološko savjetovalište, okrugli stolovi i tribine te jačati suradnja sa svim organizacijama koje se bave zdravljem prvenstveno ambulate, bolnice te CSS. U tu svhu i dalje će se organizirati akcije mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi u čemu nam pomažu učenici Medicinske škole te Dijabetička udruga. Naši članovi aktivni su i u sportu gdje postižu zavidne rezultate čime se rekreiraju. Sport se provodi posebno kroz Sportsko društvo gluhih te je to zdravi način brige o vlastitom zdravlju.

U narednom periodu u planu je ojačati kulturni život gluhih osoba te privući veći broj osoba koje bi bile suradnici i doprinosile kvalitetnijem i bogatijem kulturnom životu. Pula je turistički grad, ljeti kad je sve živo treba ponovo
uspostaviti tradiciju ŽUTO-ZELENA NOĆ na koju bi pozivali i druge udruge čime bi se jačala međusobna suradnja. Žuto-zelena noć bi trebala postati manifestacija i kao takva biti uvrštena u Pulsko kulturno ljeto što bi imalo veliki odjek u gradu ali i šire.

U zimskom periodu plan je organizirati razne zabave kao što su maškare, doček nove godine, prijateljska natjecanja u šahu, kartanju i pikadu. Nadalje
Nastaviti ćemo istraživati mogućnosti izleta čime se članovi još više povezuju i zajednički druže.

Gluhe osobe zakinute su u kulturnom životu jer ne mogu posjećivati kazališne predstave, kino i razne manifestacije. Osim Filmskog festivala u Areni za koju gluhi imaju povlasticu na besplatnu kartu, treba raditi na tome da kazališne i kino predstave budu dostupnije gluhim osobama ali na njima razumljiv način uz pomoć tumača HZJ ili organizirati predstave na znakovnom jeziku. Postoje i udruge kao što sun npr. UDRUGA DLAN koje se bave organiziranjem predstava na znakovnom jeziku, no njihovo pozivanju u našu kazališnu kuću preveliki je financijski trošak za udrugu.
Radi poboljšanja kulturnog života udruga će u vlastitim prostorijama organizirati filmske projekcije putem projektora, na prvom mjestu filmovi koji su na znakovnom jeziku i koji se bave tematikom gluhih.

Već niz godina radi se na evidenciji članstva zbog potrebe za umrežavanjem na nacionalnom nivou što bi olakšalo pristup podacima raznih udruga i institucija pri ostvarivanju pojedinih prava i povlastica pojedinaca. Ova će se akcija nastavljati kontinuirano. Jedinstvena lista članova olakšala bi ostvarivanje prava iz socijalne domene,fakseva, budilica, povlastice za kartu za vlak i brod, prava nagluhih na slušna pomagala i baterije i ostala prava na način da gluha i nagluha osoba ne mora za isto pravo više puta dokazivati svoj status već bi uvidom u kompjuter to bilo jednostavnije.

U budućem razdoblju u planu je i jačanje suradnje i razvijanje dobrih odnosa sa srodnim udrugama, eko-udrugama, kulturnim, sportskim i drugim udrugama i organizacijama.

Nositelji svih aktivnosti biti će članovi Upravnog odbora koji će nastojati maksimalno uključiti u rad članove, redovito ih izvještavati putem masovnih sastanaka, bilten “Glas” ali i izvještavati sve gradske organizacije te širu javnost putem tiska, javnih tribina i putem interneta.

Predsjednica:
Cukerić Svetlana