Statut

Na temelju članka 11. Zakona o Udrugama (NN br. 88/01.), a sukladno sa Statutom Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, Skupština Udruge Gluhih i nagluhih Istarske županije – Pula, na svojoj sjednici održanoj dana 9. rujna 2013. godine, donijela je

S T A T U T

UDRUGE GLUHIH I NAGLUHIH

ISTARSKE ŽUPANIJE – PULA

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je dragovoljna, nestranačka i neprofitna Udruga koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje djece i mladeži koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost, na području Istarske županije, u jedinstvenu zajednicu, sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

 Članak 2.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar Ureda državne uprave Istarske županije u Puli.

Puni naziv udruge je Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije – Pula, a skraćeni naziv UGNIŽ – Pula.

Sjedište Udruge je u Puli, Anticova 5.

 Članak 3.

Udruga ima simbol u obliku stiliziranog crteža prekriženog uha označenog plavo-bijelom bojom, a na dnu simbola upisana je skraćenica Udruge (UGNIŽ).

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, na kojem su upisane riječi: »UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ISTARSKE ŽUPANIJE – PULA«.

U sredini pečata nalazi se znak koji simbolizira sluh.

Članak 5.

Udruga je članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih,

Udruga se može udruživati i sa drugim srodnim organizacijama ili ustanovama na svom području u čijoj nadležnosti je zaštita osoba s invaliditetom.

Članak 6.

U Udruzi nije dopuštena rasna, nacionalna, spolna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

 

Članak 7.

Rad Udruge i njezinih tijela je javan. Javnost rada osigurava se preko pisanih materijala, izvješća o radu i financijskom poslovanju, biltena Udruge »Glas«, javnih skupova članstva i sredstvima javnog priopćavanja (tisak, radio, TV,)

 

Članak 8.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Dopredsjednik, tajnik, ili iznimno, pojedini član Upravnog odbora, mogu zastupati i predstavljati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje Predsjednik.

 Članak 9.

Blagdan Udruge je Međunarodni dan gluhih, koji se svake godine slavi zadnje nedjelje mjeseca rujna.

II.  CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

 

Članak 10.

Osnovna djelatnost i ciljevi Udruge su da:

 1. okuplja osobe oštećena sluha, te roditelje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost, radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa
 2. prati promjene i informira članstvo o pravima iz sustava socijalne, mirovinske i zdravstvene skrbi i pomaže u ostvarivanju istih
 3. obavještava nadležne ustanove i državne organe o postojanju pojedinih problema gluhih osoba gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlaže mjere za njihovo rješavanje
 4. u suradnji s Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu gluhih i nagluhih osoba
 5. neposredno organizira u vlastitim okvirima i suradnji s drugim invalidskim organizacijama društveni život svojih članova, osobito na planu informiranja, prosvjetnih, kulturno-umjetničkih, rekreativnih i drugih društvenih aktivnosti
 6. vodi evidenciju o članstvu, imovini i financijskim sredstvima Udruge
 7. upoznaje javnost o svom radu i aktivnostima
 8. predlaže nadležnim lokalnim organima i institucijama izmjene i dopune postojećih i donošenje novih propisa i mjera, kojima se uređuje položaj osoba oštećena sluha
 9. organizira i obavlja informativnu  i izdavačku djelatnost, tiskanje informativnih, stručnih i promidžbenih izdanja, časopisa i biltena za članstvo i javnost
 10. razmatra i rješava i druga pitanja od zajedničkog interesa za gluhe i nagluhe.

 

Članak 11.

Djelatnosti, ciljeve i zadaće iz članka 10. ovog Statuta, Udruga sprovodi i izvršava kroz svoj višegodišnji program rada.

Članak 12.

 U sklopu aktivnosti u promicanju kvalitete života svojih članova, Udruga može osnivati podružnice, ogranke ili klubove. Tako ustrojeni oblici djelovanja unutar Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i raspuštanju podružnice, ogranka ili kluba, donosi Upravni odbor Udruge.

 

III.  ČLANSTVO UDRUGE

 

Članak 13.

Članovi Udruge mogu biti:

redovni

nominalni  

Redovnim članovima smatraju se sve gluhe i nagluhe osobe s područja Istarske županije koje imaju gubitak sluha na oba uha najmanje 50% po Fowleru.

Redovni članovi imaju prava da:

–          sudjeluju na skupovima i daju prijedloge i mišljenja o radu Udruge

–          mogu birati i biti birani u tijela Udruge

–          provode i poštuju odluke tijela udruge

–          pridržavaju se Statuta Udruge

–          čuvaju interes, imovinu i ugled Udruge

–          budu pravovremeno obaviješteni o djelatnostima, stavovima i odlukama Udruge

–          mogu koristiti pomoć Udruge u rješavanju osobnih socijalnih problema

–          redovito plaćaju članarinu.

Nominalnim članovima Udruge smatraju se roditelji gluhe i nagluhe djece, mladeži i odraslih, koji nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost, pa ih zastupaju roditelji ili skrbnici, te osobe koje su izabrane u tijela upravljanja druge udruge sa statusom pravne osobe.

Nominalni članovi ne mogu birati, biti birani u tijela Udruge, niti sudjelovati u njihovom radu.

Ćlanstvom u Udruzi Nominalni članovi ostvaruju sva ostala prava i povlastice kao i redovni članovi.

 

Članak 14.

Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice i uplatom članarine.

Član Udruge dobiva člansku iskaznicu.

Članstvo u Udruzi zasnovano je na dobrovoljnosti, solidarnosti i jednakosti.

 

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje smrću, istupanjem, isključenjem ili brisanjem iz evidencije.

Postupak za isključenjem iz članstva mogu pokrenuti članovi Udruge ili Upravni odbor, koji donosi i odluku o isključenju. Protiv odluke Upravnog odbora nezadovoljni član ima pravo uložiti žalbu Skupštini Udruge u roku od 30 dana, od dana primitka odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

Odluku o ponovnom prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruge.

Istekom roka isključenja na određeno vrijeme članstvo se ponovno uspostavlja bez posebne odluke.

 

IV.  ORGANIZACIJSKI USTROJ UDRUGE

 

Članak 16.

Udruga je osnovni oblik udruživanja građana oštećena sluha, putem koje se članovi organiziraju na teritorijalnom principu na području Istarske županije.

Skupština Udruge utvrđuje sedam Podružnica Udruge u gradovima:

 1. BUZET
 2. LABIN
 3. PAZIN
 4. ROVINJ
 5. UMAG -BUJE
 6. POREČ

Podružnica je temeljni ustrojstveni oblik Udruge bez svojstva pravne osobe.

Podružnicu čine svi članovi Udruge koji žive na području podružnice.

 

Članak 17.

Upravni odbor potiče osnivanje podružnica.

Radi osnivanja podružnica, Upravni odbor imenuje povjerenika, čija je zadaća ustrojavanje podružnice.

Članak 18.

Podružnica ima predsjednika, koji se bira većinom glasova članova podružnice.

Na sastancima podružnice mogu se donositi zaključci, kojima  se iznose stajališta, prijedlozi i mišljenja o određenim pitanjima u vezi rada podružnice, odnosno Udruge.

 

V.  TIJELA UDRUGE

 

Članak 19.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno ili putem svojih izabranih zastupnika.

Tijela Udruge jesu:

–     Skupština

–     Predsjednik

–     Upravni odbor

–     Nadzorni odbor.

Mandat članovima tijela Udruge traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.

 

 

Skupština

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo Udruge koju čine 17 zastupnika: Grad PulA, i šest podružnica, čiji broj određuje Upravni odbor po sistemu:

PULA    –   11 zastupnika

BUZET  –   1 zastupnik

LABIN   –  1 zastupnik

PAZIN   –    1 zastupnik

ROVINJ –  1 zastupnik

UMAG – BUJE   1 zastupnik

POREČ  –   1 zastupnik

Redovna sjednica skupštine se saziva prema potrebi, a najmanje jednom u dvije godine.

Izborna skupština održava se svake četiri godine.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se na temelju:

–          odluke Upravnog odbora

–          odluke Nadzornog odbora

–          pisanog zahtjeva najmanje ¼ članova Udruge

Zastupnici Skupštine biraju se na Masovnim sastancima Udruge, odnosno Podružnica, većinom glasova prisutnih članova.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja izabranih zastupnika.

Skupština svoje odluke donosi većinom glasova prisutnih zastupnika, odnosno ako je za te odluke glasalo više od polovice od ukupnog broja izabranih zastupnika.

 

Članak 21.

Skupština Udruge, obavlja slijedeće zadatke:

–     donosi Poslovnik o radu i potvrđuje mandate zastupnika

–     donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte Udruge

–     donosi program rada i financijski plan

–     bira i razrješava predsjednika Udruge i Nadzorni odbor

–     razmatra sveukupnu problematiku osoba oštećena sluha

–     usvaja izvješće o radu i financijskom poslovanju Udruge

–     razmatra i usvaja izvješća Nadzornog odbora

–     odlučuje o žalbama u stegovnom postupku

–     obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu.

Skupština je ovlaštena odlučivati o svakom pitanju iz nadležnosti Udruge.

 

 

Predsjednik

 

Članak 22.

Udruga ima Predsjednika koji može biti samo osoba oštećena sluha i poznaje znakovni jezik gluhih.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sa svim njegovim ovlastima, zamjenjuje ga dopredsjednik.

Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Udruge bira se na Skupštini procedurom koju regulira Poslovnik o radu Skupštine.

Kandidat za predsjednika dužan je Skupštini predočiti svoj životopis i program rada.

Predsjednik za svoj rad i rad Upravnog odbora odgovara Skupštini.

 

Članak 23.

Predsjednik Udruge ima slijedeće ovlasti:

–     odgovara za zakonitost rada Udruge i njezinih tijela

–     saziva sjednice i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora

–     predlaže Skupštini izbor članova Upravnog odbora

–     izvršava odluke i zaključke Skupštine i Upravnog odbora

–     potpisuje odluke, opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor i

–     organizira i usklađuje rad i aktivnosti udruge u skladu sa programom i ciljevima udruge

–     obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, aktima Skupštine i Upravnog odbora.

 

 

Upravni odbor

 

Članak 24.

Upravni odbor je upravno tijelo Udruge koje obavlja poslove i zadatke između dviju sjednica i zasjedanja Skupštine.

 

Članak 25.

Upravni odbor ima 5 (pet) članova.

Izbor članova Upravnog odbora Udruge Skupštini predlaže predsjednik.

Upravni odbor za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Skupštini Udruge.

 

Članak 26.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora. U slučaju njegove spriječenosti radom

Upravnog odbora predsjedava dopredsjednik Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje 4 (četiri) puta godišnje.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje, ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova izabranih članova.

 

Članak 27.

Upravni odbor ima slijedeće ovlasti:

–     utvrđuje prijedlog statuta odnosno njegove izmjene i dopune

–     utvrđuje prijedlog općih akata koje donosi Skupština

–     donosi opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten Statutom

–     priprema sjednice Skupštine Udruge, vodi i organizira rad i djelovanje Udruge između

sjednica Skupštine

–     donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja

–     skrbi o imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima Udruge

–     bira, odnosno imenuje tajnika Udruge

–     provodi stegovne postupke

–     razmatra i donosi odluke povodom prigovora i upozorenja člana Udruge u vezi nepravilnosti

u provedbi Statuta

–    obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu.

 

Članak 28.

Upravni odbor, na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici, iz svojih redova bira dopredsjednika Udruge.

Tekuće poslove između dva sastanka Upravnog odbora vode tajnik i predsjednik.

 

 

Nadzorni odbor

 

Članak 29.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Udruge i ima tri člana.

Članove Nadzornog odbora Udruge bira Skupština, i ne moraju biti iz redova zastupnika Skupštine. U Nadzorni odbor Udruge ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora Udruge odgovorni su Skupštini Udruge.

 

Članak 30.

Nadzorni odbor:

–     skrbi  o poštivanju zakona, Statuta i drugih općih akata u obavljanju djelatnosti Udruge i podružnica

–     nadzire rad drugih tijela osobito u pogledu materijalno-financijskog poslovanja

Nadzorni odbor Udruge, sastaje se prema potrebi.

Pravovaljane odluke Nadzorni odbor Udruge donosi jednoglasno.

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru, Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće predsjedniku, Upravnom odboru, i Skupštini Udruge.

 

Tajnik

 

Članak 31.

Upravni odbor imenuje i razrješava tajnika na temelju javnog natječaja.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja, osim zakonom propisanih uvjeta, ima visoku , višu ili srednju stručnu spremu pravnog, ekonomskog, sociološkog, defektološkog ili drugog društvenog usmjerenja i koja ima iskustva u radu sa osobama oštećena sluha.

Raspisivanje natječaja za tajnika obavlja Upravni odbor, koji propisuje i ostale kriterije i uvjete za radno mjesto tajnika.

Tajnik može svoju dužnost obavljati profesionalno, ako udovoljava uvjetima za to radno mjesto, ili volonterski.

 

Članak 32.

Tajnik Udruge:

–     skrbi i poduzima mjere za ostvarivanje plana i programa Udruge

–     pomaže Predsjedniku i tijelima Udruge na ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način

preuzetih obveza udruge

–     organizira rad na izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa

–     obavlja stručno-administrativne i računsko-financijske poslove Udruge

–     priprema prijedloge odluka i zaključaka, koje donose tijela Udruge

–     priprema prijedlog financijskog plana i organizira njegovo izvršenje

–     sudjeluje u pripremanju i radu sjednica tijela Udruge, te u realizaciji  njihovih zadataka

–     vodi evidenciju i popis članova Udruge

–     obavlja i druge stručne poslove za Udrugu.

Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku Udruge, Upravnom odboru i Skupštini.

 

Pravila o komunikaciji

 

Članak 33.

Zbog posebnih komunikacijskih problema s osobama oštećena sluha, Udruga primjenjuje Pravila o komunikaciji Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, kojima se određuje obveza sudjelovanje tumača znakovnog jezika gluhih na sjednicama tijela Udruge, u kontaktu sa vanjskim čimbenicima, te u opremanju Udruge svim raspoloživim tehničkim, vizualnim i surdotehničkim pomagalima.

 

VI.  IMOVINA UDRUGE

 

Članak 34.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.

 

Članak 35.

Udruga ostvaruje sredstva za rad od:

–     Državnog proračuna

–     proračuna gradova i općina Istarske županije

–     prihoda od vlastite djelatnosti

–     članarine

–     dobrovoljnih priloga i darova

–     od igara na sreću

–     drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Članak 36.

Financijsko poslovanje Udruge i njezinih tijela, obavlja se u skladu sa zakonskim i drugim propisima, a na osnovu financijskog plana i programa rada.

 

Članak 37.

Novčane i materijalne dokumente, kojim se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima, potpisuje predsjednik, a supotpisuje osoba koju imenuje Upravni odbor.

Po završetku poslovne godine obvezno se donosi završni račun i dostavlja nadležnom upravnom tijelu, a istog usvaja Upravni odbor Udruge.

Članarina se plaća po postupku koji utvrdi Upravni odbor Udruge. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom, za narednu godinu.

 

Članak 38.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom.

 

Članak 39.

Za svaku poslovnu godinu, Udruga utvrđuje program rada i financijski plan.

Ako Skupština ne donese financijski plan prije početka godine, donijeti će odluku o privremenom financiranju Udruge najduže za period od tri mjeseca.

Članak 40.

Udruga može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

Odluku o otuđenju nekretnina donosi Skupština, a odluku o stjecanju, davanju u zakup ili najam nekretnina donosi Upravni odbor.

Članak 41.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

 

 

VII.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 42.

Članovi udruge ne smiju u vezi rada Udruge iznositi i zastupati stajališta suprotna programu udruge, Statutu i odlukama tijela Udruge, o bitnim pitanjima i djelovanju udruge.

Članovi Udruge mogu stegovno odgovarati za povredu svojih članskih dužnosti određenih Statutom  ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

–      opomena

–      privremeno udaljenje iz udruge u vidu suspenzije

–      trajno isključenje

Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 60 dana računajući od dana dostave žalbe.

 

VIII.  PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 43.

Udruga prestaje s radom:

–     odlukom Skupštine

–     ako Udruga djeluje suprotno odredbama Zakona i Statuta

–     ako ne ispunjava zadatke radi kojih je osnovana

–     ako više ne postoji društvena potreba za postojanjem Udruge

U slučaju prestanka rada Udruge, cjelokupna njezina imovina nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugog postupka pripada Osnivaču Udruge.

 

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

Izmjene i dopune Statuta i drugih akata vrše se na način i po postupku propisanim za njihovo donošenje.

Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje akata, njihovu izmjenu ili dopunu može podnijeti svaki član Udruge, tijela upravljanja Udruge, i stručna služba.

 

Članak 45.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor.

Statut, i drugi opći akti Udruge oglašavaju se na oglasnoj ploči Udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti stari Statut od 11. studenog 2006.g.

 

 

 

PREDSJEDNIK